Gizlilik ve Güvenlik

Tusder (FYD)  web sitesi (video.yandalkursu.com ve www.tusder.com), FYD yayın ve danışmanlık şirketine aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Tusder (FYD)  için büyük önem taşır. 

Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. 

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Tusder (FYD) tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir. 

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan Web sitemize verildiğinde kaydedilir. 

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Web sitemizde ve/veya Self Servis kanallarımızda yapmakta olduğunuz işlemlerle ilgili ‘Tusder (FYD) Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi’ni okumanız, şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir. Tusder (FYD)  şifre’nizi ve parola’nızı kimse ile paylaşmamanızı ve bir yere not etmemenizi özellikle rica ediyoruz. 

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Web sitemizde Tusder (FYD)  tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Tusder (FYD)’nin sorumlu olmadığını belirtiriz. 

Son olarak, Tusder (FYD)’nin gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. 
 

MADDE 1- TANIMLAR : 
ABONE: Tusder (FYD) bireysel aboneleri ve kurumsal hat kullanıcıları 
FİRMA: Tusder (FYD)

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU : 
İşbu sözleşmenin konusu, Tusder (FYD)  tarafından ABONE’ye verilecek olan abonelik hizmetlerinin, Self Servis kanallar üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3- ABONENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
ABONE, işbu sözleşme nedeniyle / sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, Tusder (FYD)  tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, Tusder (FYD) (Bundan böyle kısaca ‘Tusder (FYD)’nin şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, ABONE şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle Tusder (FYD)’in sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı Tusder (FYD)’yi peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 4- WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
4.1. Tusder (FYD)’in ABONE’ye İnternet üzerinden abonelik hizmeti veriyor olması, ABONE’ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir Tusder (FYD) taahhüdü oluşturmaz. 
4.2. ABONE, Tusder (FYD)’in vermiş olduğu İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3.şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Tusder (FYD)’in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Tusder (FYD)’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Tusder (FYD)’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder. 
4.3. Tusder (FYD), Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar. 
4.4. Tusder (FYD), ABONE’nin, Tusder (FYD)’deki hatlarının kapanması, ABONE’nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, Tusder (FYD) şifrelerin Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ABONE’nin şifresini iptal edebilir ve/veya ABONE’nin bu hizmetten yararlanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan ABONE yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Tusder (FYD)’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
4.5. ABONE tarafından Tusder (FYD)’e iletilen bilgiler doğrultusunda, Tusder (FYD)’in işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi ABONE kendisi tarafından sunulan bilgiler nedeni ile Tusder (FYD)’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 
ABONE, kendi adına kayıtlı hatlar için şifrelerin 3. kişilerce öğrenilmesi ya da öğrenildiğinden şüphelenilmesi halinde Tusder (FYD)’i derhal haberdar edeceğini aksi taktirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 
4.6. Tusder (FYD)’ce bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak Tusder (FYD)’in istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde Tusder (FYD)  sorumlu olmayacaktır. Tusder (FYD), bu Sözleşme konusu hizmetlerin ABONE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. 
4.7. Tusder (FYD)  ile ABONE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için iSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
4.8. Tusder (FYD)  ile ABONE arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, Tusder (FYD)’in defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ABONE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, Tusder (FYD) tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder. 
4.9. ABONE, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde Tusder (FYD)  tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri Tusder (FYD)’e derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
4.10. Tusder (FYD), işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar

Web Tasarım Data1Copyright © 2015 Yandal Kursu - Sitenin tüm hakları saklıdır.